Kruis met hart


‘Want God had de wereld zo lief
dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven,
opdat iedereen die in Hem (Jezus) gelooft
niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’
Joh. 3: 16

‘Niemand heeft ooit God gezien,
maar de enige Zoon,
die zelf God is,
die aan het hart van de Vader rust,
heeft Hem doen kennen.’
Johannes 1:18

Kruis met hartNog voordat je bestond,
kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment
en telde elke traan

Omdat Hij van je houdt,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.

En wat je nu ook doet,
Zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed,
verandert daar iets aan.
Omdat hij van je houdt,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar
wanneer jij komt.

Kom tot de Vader,
kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar
wanneer je komt.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt!

uit: Opwekking 599

Hart met kruis


‘In het begin hebt u, Heer,
de aarde gegrondvest,
en de hemel is het werk van uw handen.
Zij zullen vergaan, maar U houdt stand,
ze zullen als een gewaad verslijten,
als een mantel zult u ze oprollen,
als een gewaad zullen ze worden verwisseld;
maar U blijft dezelfde,
en Uw jaren zullen geen einde nemen.’
Hebreeën 1:10

Zonder geloof
is het onmogelijk
God vreugde te geven;
wie Hem wil naderen
moet immers geloven dat Hij bestaat,
en wie Hem zoekt
zal door Hem worden beloond
Hebreeën 11:6

Hartjes


God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Romeinen 3:22-26

Wat een mooie tekst! Het evangelie in een notedop.