Het verhaal van Pasen

zie Lucas 23:

20 Pilatus praatte opnieuw op hen in omdat hij Jezus wilde vrijlaten. 21 Maar ze schreeuwden het uit: ‘Kruisig hem, kruisig hem!’ 22 Voor de derde maal zei hij tegen hen: ‘Wat voor kwaad heeft die man dan gedaan? Ik heb niets gevonden waarvoor hij de doodstraf verdient. Dus zal ik hem vrijlaten, nadat ik hem heb laten geselen.’ 23 Maar ze bleven luidkeels eisen dat hij gekruisigd zou worden, en met hun geschreeuw wonnen ze het pleit: 24 Pilatus besloot hun eis in te willigen. 25 Hij liet de man gaan die wegens oproer en moord gevangen was gezet en om wiens vrijlating ze hadden gevraagd, en leverde Jezus uit aan hun willekeur.

Marcus 16:

1 Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jakobus, en Salome geurige olie om hem te balsemen. 2 Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. 3 Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen?’ 4 Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold; het was een heel grote steen. 5 Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. 6 Maar hij zei tegen hen: ‘Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd. 7 Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus: “Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie hem zien, zoals hij jullie heeft gezegd.”’
8 Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden.

Na de opstanding
Marcus 16:9 Toen hij vroeg op de eerste dag van de week uit de dood was opgestaan, verscheen hij eerst aan Maria uit Magdala, bij wie hij zeven demonen had uitgedreven. 10 Ze ging het nieuws vertellen aan de mensen die hem hadden vergezeld en die nu om hem treurden en rouwden.

Jezus, de Zoon van God, is onschuldig gekruisigd. Vroeger werden er duiven of andere dieren als offer naar de tempel gebracht, zodat mensen weer gereinigd voor God naar huis konden gaan.
Jezus is onze ‘duif of lam’, ons offer, dat God voor ons heeft gebracht, maar dan voor altijd.

Maar waarom zou God dit nou doen?

God is heilig. Wij zijn zondaren, geen één uitgezonderd. Als wij een echte relatie met God willen opbouwen, moeten we ook rein voor Hem staan.

Ik heb een verhaal gelezen, dat denk ik, veel duidelijk maakt, althans voor mij:
Een man moest bij de Rechter komen (God) en die zei tegen hem: ‘Omdat je altijd precies weet hoe je mensen en God moet beoordelen, stel ik je nu aan als rechter over de mensen.’ ‘Nee, alsjeblieft! Dat wil ik niet!
‘Ja’, zei de Rechter, ‘je moet. Nu is het volgende het geval: jij hebt 4 kinderen en 2 ervan moeten naar de hel. Maak een keuze wie naar de hel gaat.’
De man schreeuwde naar de Rechter, dat hij dat niet wilde, hij wilde geen van zijn kinderen naar de hel sturen! Maar hij moest van de Rechter. De Rechter zei: ‘Weet je wat? Doe die dochter van je maar, want die is toch aan het puberen en vervelend, of die zoon, die toch nooit zijn best doet…’.

Natuurlijk wilde die man geen van zijn kinderen kiezen en hij riep: ‘Neem míj maar, maar laat mijn kinderen met rust!!’ ….

Joh. 3:14: Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Als wij geloven en aannemen dat Jezus, de Zoon van God is en het offer is voor onze zonden, door het sterven aan het kruis en als wij vergeving vragen voor al onze zonden (er is geen zonde te groot of te klein), dan staan wij rein voor God! Als wij dit offer aannemen, met heel ons hart, uit genade, helemaal voor niets, dan mogen wij ons kind van God noemen en kunnen wij een relatie met God opbouwen!

Dat is precies het doel dat God met ons heeft: een relatie met ons hebben!H

Als je zelf een kind hebt, dan wil je ook graag, dat het met je praat over alles wat het bezighoudt. Je zou het vast niet leuk vinden als jouw kind alleen maar naar andere mensen ging om iets te vragen… God ziet jou als Zijn schepsel, Zijn kind. Bid…. praat met Hem… Zoek een gemeente op waar je je thuis zou kunnen voelen en waar mensen je op weg kunnen helpen.

(Lucas 23 vers 26 -56 en Lucas 24 vers 1 – 50, maar ook bij Mattheus, Marcus en Johannes in de laatste hoofdstukken)

Zie ook…

Advertenties